bioloģiskās
saimniecības Latvijā

Sveicināti, anonīmais apmeklētāj!

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

norādiet e-pastu:

norādiet paroli:


aizvērt
Par Bioinfo.lv

Lietošanas noteikumi un saistību atruna

Šie vortāla www.bioinfo.lv (turpmāk tekstā – Vortāls) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Vortālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Vortāla reģistrēts lietotājs vai nav.

1. Vortālu uztur un administrē SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", reģ. Nr. 40003347699 (turpmāk tekstā – LLKC).

2. Vortāls ir paredzēts, kā universāls instruments informācijas apmaiņai un komunikācijas nodrošināšanai starp bioloģiski sertificētu produktu: Ražotājiem – lauksaimniekiem, Pārstrādātājiem, Tirgotājiem un Patērētājiem, kā arī izglītojošs Vortāls par tēmām, kas saistītas ar bioloģisko lauksaimniecību.

3. Lietotājam pirms Vortāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. LLKC ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vortālā.

4. Ja Vortāla lietotājs lieto Vortālu vai veic jebkādas aktivitātes Vortālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Vortāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Vortālu.

5. Reģistrētiem Vortāla lietotājiem ir tiesības izmantot Vortāla piedāvātās iespējas un pakalpojumus, atbilstoši savam lietotāja statusam. 

6. Lai kļūtu par Vortāla reģistrēto lietotāju, ir jāievēro Vortālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
7. Ikvienam Vortāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katrs Vortāla reģistrētais lietotājs drīkst veidot atsevišķu profilu katram darbības veidam (Ražotājs – lauksaimnieks, Pārstrādātājs, Tirgotājs). Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Ja lietotājs profilā ievietoto savu fotogrāfiju, tad tajā ir jābūt atpazīstamam reģistrētajam lietotājam un skaidri redzamai tā sejai. Reģistrēta lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Vortālā ir aizliegta t.s. “viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Vortāla lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu vai operatoru (uzņēmumu) utt. 

8. Katram reģistrētajam Vortāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Vortāla piekļuves datus. Ja Vortālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

9. Vortālā reģistrēts lietotājs jebkurā brīdī var izbeigt savu dalību Vortālā reģistrēta lietotāja statusā, dzēšot savu Vortālā izveidoto profilu.

10. Vortāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Vortāla reģistrēto lietotāju profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, video, attēlus, audio materiālus u.c. informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Vortālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

11. Katrs Vortāla lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas ievieto Vortālā vai nosūta citiem Vortāla lietotājiem (tajā skaitā, bet ne tikai sava profila datus, fotogrāfijas, e-pasta sūtījumus, video materiālus, skaņu ierakstus), kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas šādas informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Lietotājam ir tiesības ievietot, augšupielādēt utt. Vortālā tikai tādu saturu, uz kuru lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

12. Vortālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Vortāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

12.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

12.2. aizskar personas godu un cieņu;

12.3. aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

12.4. ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

12.5. satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

12.6. ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

12.7. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

12.8. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Vortāla normālu darbību un drošību.

13. Lietotājs piešķir LLKC un Vortāla lietotājiem neekskluzīvu, vispasaules, pārvedamu, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām personām nododamu licenci un tiesības rīkoties ar (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst utt.) Vortālā publicēto informāciju, saturu utt., kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, datiem un datu nodošanu, jebkuru citu ar intelektuālo īpašumu saistītu tiesību vai pienākumu, kas tiek vai tiks izvietots Vortālā un ar to saistītajās vietās, portālos, medijos, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret LLKC un personām, kas likumīgi lieto Vortālu un ar to saistītos resursus.

14. LLKC neatbild par Vortālā ievietoto vai Vortāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat LLKC neatbild par Vortāla pieejamību, Vortāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām Vortāla darbībā, Vortāla lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa Vortāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no LLKC. Bez tam LLKC nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Vortāla lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Vortālu un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

15. Vortāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu LLKC tiesisko interešu aizsardzību (to hold harmless and indemnify) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret LLKC un kuras jebkādā veidā ir saistītas ar Vortālu.

16. Vortāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no LLKC par dažāda veida ar Vortālu saistītām aktualitātēm.

17. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vortālu pieder tikai un vienīgi LLKC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti LLKC un trešajām personām.

18. Visi strīdi starp LLKC un Vortāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātums

1. Visi Vortālā ievietotie lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

2. Reģistrējoties Vortālā un/vai lietojot Vortālu, lietotājs izsaka piekrišanu, ka LLKC veic attiecīgā lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.

3. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", reģ. Nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas ielā 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, Latvija.

4. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – lietotāju savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana.

5. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.

6. Vortālā reģistrēts lietotājs ir informēts un piekrīt, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Vortāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā – trešajām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto attiecīgā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu), un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no LLKC.

7. Vortālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt Vortālā. Vortālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus vai arī dzēst visu profilu.

8. Reģistrējoties