bioloģiskās
saimniecības Latvijā

Sveicināti, anonīmais apmeklētāj!

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

norādiet e-pastu:

norādiet paroli:


aizvērt
Par Bioinfo.lv

Par projektu BERAS Implementation

www.BIOinfo.lv izstrādājis SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” projekta BERAS Implementation – „Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society” (tukojumā – Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība Baltijas jūru saudzējošā sabiedrībā) ietvaros.

Projekta BERAS Implementation aktualitāte.

 
Ekoloģiski sabalansēta lauksaimniecība (turpmāk – ESL) Latvijā ir jauns termins. Tas ir projekta vadošās partnervalsts – Zviedrijas zinātnieku radīts un ietver sekojošus priekšnosacījumus: sabalansēta augu seka, sabalansēts ganāmpulka lielums, resursu pašpietiekamība saimniecībā.
 
Tā kā ESL termins un principi Latvijā ir jauni, projekta darbība Latvijā ir fokusēta uz bioloģiski sertificētām saimniecībām, jo to darbības principi visvairāk atbilst ESL priekšnosacījumiem.
 
 
 
Projekta BERAS Implementation galvenie mērķi:
 • veicināt ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības prakses ieviešanu bez papildus iegādātiem minerālmēsliem, importētas barības un augu aizsardzības līdzekļiem, tādejādi samazinot Baltijas jūras piesārņojumu no lauksaimnieciskās ražošanas;
 • samazināt siltumnīcas efektu radošo gāzu apjomu lauksaimniecībā un pārtikas piegādes (loģistikas) sistēmās;
 • veicināt reģionālu lauku attīstību.
 
Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, tika noteikti sekojoši projekta galvenie pasākumi:
 • palielināt tirgus pieprasījumu pēc pārtikas, kas ražota ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības saimniecībās;
 • iepazīstināt lauksaimniekus, konsultantus, politiķus un sabiedrību ar ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības praksi;
 • veicināt izmaiņu ieviešanu lauksaimniecības politikā, lai nodrošinātu ekoloģiski sabalansētas lauksaimniecības attīstību.
 
Projekta rezultāti
 
Visās dalībvalstīs ir izveidots demonstrējumu saimniecību tīkls – paraugsaimniecības, kas darbojas saskaņā ar ESL principiem, un saimniecības, kas pāriet uz saimniekošanu atbilstoši ESL principiem.
 
Visās dalībvalstīs ir izveidoti BERAS Implementation centri (turpmāk – BIC), kas darbojas kā ESL saimniecību atbalsta punkti un kuru galvenie uzdevums ir:
 • uzkrāt un apkopot demonstrējumu saimniecības pārveidošanās procesā iegūto pieredzi, to popularizēt un darīt zināmu plašākai sabiedrībai;
 • motivēt arī citus lauksaimniekus darboties pēc ESL principiem;
 • konsultēt un informēt lauksaimniekus, konsultantus un politiķus par ESL principu ieviešanu un labo praksi Latvijā un citās projekta dalībvalstīs;
 • meklēt, piesaistīt un uzkrāt informāciju par noieta iespējām pārtikai, kas ražota ESL saimniecībās;
 • informēt sabiedrību par lauksaimnieciskās ražošanas radīto piesārņojumu Baltijas jūrā;
 • veicināt ekoloģiski ražotas pārtikas patēriņu, paaugstinot sabiedrības sociālo atbildību.
Ekspertu komanda izstrādājusi rokasgrāmatu lauksaimniekiem par ESL praksi, kas tiks iztulkots visu projekta dalībvalstu valodās.
 
Visās projekta partneru valstīs tiek organizētas lauksaimniecību un konsultantu apmācības par ESL praksi un citiem jautājumiem, kas saistīti ar šo tematiku.
 
Ir izveidots visu dalībvalstu ekspertu tīkls, kas aktīvi tiek izmantots zināšanu un pieredzes apmaiņai par ESL principiem.
 
 
Latvijas partnera – LLKC, ieguldījums un interese
 
ESL prakses ieviešana un veicināšana Latvijā – LLKC organizē mācības lauksaimniekiem, kā arī LLKC konsultantiem par ESL pamatprincipiem un to ieviešanu. Latviešu valodā tiks iztulkota un publicēta rokasgrāmata par ESL pamatprincipiem un to ieviešanu saimniecībā.
 
ESL prakses ieviešana sekmēs videi draudzīgāku un veselīgāku saimniekošanu Latvijas laukos, palīdzēs lauksaimniekiem sasniegt labākus ekonomiskos rezultātus, veicinot resursu pašpietiekamība saimniecībā, nodrošinās veselīgu produktu pieejamību Latvijas patērētājiem un lauku ainavas saglabāšanu, samazinās transporta radīto piesārņojumu.
 
LLKC speciālisti piedalās starptautiskos un reģionālos semināros un konferencēs, lai nodrošinātu plašāku priekšstatu par ESL principiem un praksi citās projekta dalībvalstīs, uzzinātu un apkopotu labākos piemērus, un sniedz ieguldījumu ESL rokasgrāmatas izstrādē.
 
LLKC Ozolnieku birojā izveidots BERAS Implementation centrs, kura galvenie uzdevumi ir:
 • meklēt, piesaistīt un uzkrāt informāciju par noieta iespējām pārtikai, kas ražota bioloģiski sertificētās saimniecībās;
 • veicināt ekoloģiski ražotas pārtikas patēriņu, paaugstinot sabiedrības sociālo atbildību;
 • meklēt un uzkrāt informāciju par ESL principiem, kā arī uzkrāt un apkopot Latvijas ESL demonstrējumu saimniecībās iegūto pieredzi, to popularizēt un darīt zināmu plašākai sabiedrībai;
 • motivēt un izglītot lauksaimniekus darboties pēc ESL principiem;
 • konsultēt un informēt lauksaimniekus, konsultantus un politiķus par ESL principu ieviešanu un labo praksi Latvijā un citās projekta dalībvalstīs.
Latvijā izveidotas divas ESL principu demonstrējumu saimniecības:
 • ZS Ozoli – ESL paraugsaimniecība;
 • ZS Straumes – saimniecība, kas pāriet uz saimniekošanu atbilstoši ESL principiem.
Izveidots nacionāls vortāls www.BIOinfo.lv un tā darbība tiks nodrošināšana arī pēc projekta realizācijas beigām. www.BIOinfo.lv internetvidē nodrošina komunikācijas un izglītojošu platformu Latvijas bioloģiski sertificētām saimniecībām, bioloģiski sertificētu produktu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumiem, tiešās tirdzniecības grupām un sabiedrībai kopumā.
 
Izstrādāti materiāli Latvijā ražotas bioloģiski sertificētas pārtikas patēriņa veicināšanai un tiešās tirdzniecības popularizēšanai.
 
 
 
Projekts tiek līdzfinansēts no: Baltijas Jūras reģiona programmas 2007.-2013. gadam.