bioloģiskās
saimniecības Latvijā

Sveicināti, anonīmais apmeklētāj!

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

Jau esi reģistrējies?

Autorizēties

norādiet e-pastu:

norādiet paroli:


aizvērt
Aktualitātes

Kādus terminus pareizi lietot? Bioloģisks un ekoloģisks

14.marts, 2013.gads

Sadzīvē, runājot par bioloģisko ražošanu, tiek lietoti visdažādākie vārdu savienojumi, ar kuriem cilvēki faktiski saprot vienu un to pašu – zaļš, bioloģisks, dabīgs, ekoprodukts, organiskā lauksaimniecība u. c. Taču pareizu terminu lietošanu visās ES valstīs nosaka Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 ( 2007. gada 28. jūnijs ) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu. Latvijā lietošanai akceptēti vārdi bioloģisks un ekoloģisks, kuru lietošanu iespējams akceptēt. Tāpēc mums ir preču zīme Latvijas ekoprodukts, labprāt runājam par ekoveikaliņiem, bet nozari visbiežāk mēdzam saukt par bioloģisko lauksaimniecību.

 

Padomes Regulas (Nr. 834/2007) 23. pants. Tādu terminu lietošana, kas norāda uz bioloģisko ražošanu

1. Šīs regulas nolūkā par produktu, kura marķējumā, reklāmā vai tirdzniecības dokumentos ir norādes par bioloģiskās ražošanas metodēm, uzskata tādu produktu, kura sastāvdaļas vai barība ir aprakstīta ar terminiem, kas patērētājam liek domāt, ka tā sastāvdaļas vai barība ir iegūta saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem. Īpaši pielikumā uzskaitītos terminus, kā arī to atvasinājumus vai deminutīvus, piemēram, bio un eko, var izmantot visā Kopienā un jebkurā Kopienas valodā, atsevišķi vai saistīti, tādu produktu marķēšanai un reklamēšanai, kuri atbilst šīs regulas prasībām.

Dzīvu vai neapstrādātu lauksaimniecības produktu marķējumā vai reklāmā terminus, kas norāda bioloģiskās ražošanas metodi, var lietot vienīgi tad, ja turklāt visas šā produkta sastāvdaļas arī ir ražotas saskaņā ar šajā regulā noteiktajām prasībām.

Termini, kas minēti 23. panta 1. punktā

BG: биологичен

ES: ecológico, biológico

CS: ekologické, biologické

DA: økologisk

DE: ökologisch, biologisch

ET: mahe, ökoloogiline

EL: βιολογικό

EN: organic

FR: biologique

GA: orgánach

IT: biologico

LV: bioloģisks, ekoloģisks

LT: ekologiškas

LU: biologesch

HU: ökológiai

MT: organiku

NL: biologisch

PL: ekologiczne

PT: biológico

RO: ecologic

SK: ekologické, biologické

SL: ekološki

FI: luonnonmukainen

SV: ekologisk